บริการสร้างห้อง Clean Room


Sanlan Construction บริการสร้างห้อง Clean Room เรามีที่ปรึกษาและวิศวกรเฉพาะด้านสำหรับการสร้างห้องคลีนรูมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้

คลีนรูม คือ ห้องปลอดเชื้อเป็นห้องอำนวยความสะดวกที่มักใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตทางอุตสาหกรรมเฉพาะทางหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการผลิตยารักษาโรค วัคซีน แผงวงจรรวม เช่น CRT, LCD, OLED และ microLED คลีนรูมได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับอนุภาคของฝุ่นในระดับที่ต่ำมาก รวมไปถึงการรักษาอุณหภูมิ ความชื้อที่อยู่ในอากาศ ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้

คุณสมบัติจำเพาะของห้องคลีนรูม (Clean Room)
1. อุณหภูมิที่เหมาะสมกับห้องคลีนรูม มักถูกกำหนดอยู่ในช่วง 72 oF (22.2 oC) ± 0.25 oF (0.14 oC) โดยอุณหภูมิ เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมภายในห้องคลีนรูม เพราะอุณหภูมิมีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทั้งนี้จะมีการกำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิต
2. ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50 ± 10 % มีส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ หากความชื้นภายในห้องไม่เหมาะสม อาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีวัสดุที่ดูดความชื้นได้ง่าย หากความชื้นสูงเกินไป ก็อาจทำให้เกิดสนิมหรือความเสียหายบางอย่างขึ้น
3. ความดันเป็นบวกเสมอ ห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกัน กำหนดให้มีความดันต่างกันอย่างน้อย 0.05นิ้วน้ำ
4. แสงสว่าง 1,080 – 1,620 lux (กรณีที่ไม่มีการกำหนดพิเศษ)
ชนิดของห้องคลีนรูมตามการไหลเวียนของอากาศ
1. Conventional Clean Room ระดับความสะอาดของห้องคลีนรูมประเภทนี้จะอยู่ที่ประมาณ Class 1,000 – 10,000 มีการไหลเวียนของอากาศเหมือนระบบปรับอากาศที่ใช้ทั่วไป โดยจะใช้ HEPA filter แต่มีจำนวนครั้งในการเปลี่ยนถ่ายอากาศที่มากกว่า ช่วยให้ความสกปรกภายในห้องลดลง
2. Horizontal Larminar Clean Room ระดับความสะอาดของห้องคลีนรูมประเภทนี้จะอยู่ที่ประมาณ Class 100 มีการใช้ลมที่มีความเร็วคงที่ไหลผ่าน HEPA filter โดยจะมีการติดตั้งเครื่องนี้อยู่เต็มพื้นที่ของผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้อง ปล่อยให้อากาศที่ผ่านเข้าสู่ห้องที่สะอาด ถูกดูดกลับขึ้นไปที่ด้านบนของเพดานและย้อนกลับไปสู่เครื่องเป่าลม มักใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง Lab ชีววิทยา ฯลฯ
3. Vertical Laminar Flow Clean Room ห้องคลีนรูมชนิดนี้มีระดับความสะอาดของห้องอยู่ที่ประมาณ Class 100 โดยจะมีการติดตั้ง HEPA filter เอาไว้เต็มเพดาน และอากาศจะไหลผ่านจากเพดาน ผ่าน HEPA filter ในแนวดิ่ง แล้วไปผ่านพื้นที่ภายในห้องทำให้โปร่งและไหลกลับสู่เครื่องเป่าลมเย็น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ

ชนิดของห้องคลีนรูมตามลักษณะการใช้งาน
1. Industrial Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้งานกับอุตสาหกรรมสารเคมีต่าง ๆ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตสี และอุตสาหกรรมการผลิตฟิล์ม
2. Biological Clean Room เป็นห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย และมีการกำหนดความดันภายในห้องให้สูงกว่าความดันของห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าห้องคลีนรูม ใช้งานกับห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยา อุตสาหกรรมการผลิตยา และห้องผ่าตัด
3. Biohazard Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้งานกับห้องปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสและสารซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการกำหนดให้ความดันภายในห้องต่ำกว่าห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสารต่าง ๆ ไปยังภายนอก

การควบคุมเพื่อรักษามาตรฐานของห้อง Clean Room โรงงาน
1. ใช้การควบคุมระดับความดันในห้องให้สูงกว่าความดันนอกห้อง (positive pressure = ความดันเป็นบวก)
2. มีการติดตั้งเครื่อง HEPA filter เพื่อกรองสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าห้องคลีนรูมโรงงาน
3. คนทำงานในห้องคลีนรูมจะต้องล้างตัวด้วยอากาศ (air washer) ก่อนเข้าห้องเสมอ
4. คนทำงานภายในห้องคลีนรูมจะต้องสวมชุดพิเศษทุกคน
5. การเคลื่อนไหวของคนทำงานภายในห้องนี้จะต้องดำเนินไปอย่างเชื่องช้า
6. ควรหมุนเวียนอากาศบางส่วนภายในห้องออกสู่ภายนอก เพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้น
7. ผนังและพื้นห้องต้องไม่สะสมฝุ่นและทำความสะอาดได้ง่าย
8. วัสดุที่ใช้ภายในห้อง จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก
9. ควรมีการป้องกันมิดชิด หรือมีการดูดอากาศทิ้งตามบริเวณต่าง ๆ ภายในห้องคลีนรูม ณ จุดที่มีอนุภาค ซึ่งจะก่อให้เกิดความสกปรก
10. การทำความสะอาดภายในห้องคลีนรูมต้องทำตามมาตรฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด